REGULAMIN KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI ONLINE  

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Fotobudki online będącej własnością ARK Wrońska, Ramiączek Spółka Jawna.
 2. Fotobudkę online wynajmuje Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Warszawie.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://ark.biz.pl/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

2 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Fotobudka online – zautomatyzowane, bezobsługowe narzędzie, które wykonuje zdjęcia, a następnie daje możliwość przesłania zdjęcia na dobrowolnie podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik – osoba pełnoletnia, będąca pracownikiem Totalizator Sportowy Sp. z o.o., korzystająca z Fotobudki online.
 3. Użytkowanie – oznacza wykonywanie czynności polegającej na wykonaniu zdjęć (w tym utrwalanie wizerunku swojego i innych) za pomocą Fotobudki online, pozowanie do zdjęć, korzystanie z wirtualnych naklejek i ramek oraz inne czynności z tym związane.
 4. Wynajmujący – ARK Wrońska, Ramiączek Spółka Jawna z  siedzibą  w Warszawie  przy  ul. Strumykowej 6a lok. 53, 03 – 138   Warszawa,    NIP   524-276-71-91,      REGON   147097563,     zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem:  0000498035.
 5. Najemca – Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 – 728), ul. Targowa 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, wysokość kapitału zakładowego 279.142.000,00 zł,
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin użytkowania Fotobudki online.

3 WARUNKI KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI ONLINE

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Fotobudki online pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkowanie Fotobudki online przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika przez Wynajmującego oraz Najemcę.
 3. Zgoda, o której mowa w p.2, obejmuje wykorzystanie, publikacje, rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach komunikacji wewnętrznej Najemcy, a także publikacje na portalach społecznościowych Najemcy.
 4. Dobrowolnie podane dane Użytkownika w postaci adresu e-mail nie będą utrwalane i gromadzone.
 5. Użytkowanie Fotobudki online przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, o wyrażeniu zgód, o których mowa w p.2 -4 oraz ich zakresu oraz oświadczeniem Użytkownika, że w przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec Wynajmującego i Najemcy z tytułu udzielenia niniejszej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
 6. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika.
 7. Cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić jedynie przez pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody wysłane na adres Wynajmującego. Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia przez Wynajmującego.

  4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy dla miejsca działalności Wynajmującego sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02. 2022 do odwołania.